บริษัท โยโกตะ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  มีความมุ่งมั่นที่ จะนำองค์กรเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลตามข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 จึงได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯดังนี้

มีมาตรฐานการผลิต
       จัดทำการผลิตตามมาตรฐานสากลที่กำหนด มีระบบควบคุมคุณภาพ ตรวจวัด ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

พัฒนาบริการ
       มีการพัฒนามาตรฐานทางคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและให้เทียบเท่าความเปลี่ยนแปลงของตลาดระดับสากล

สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า
       สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า มีความมั่นใจว่า บริษัทสามารถผลิตสินค้าที่ทันสมัยและมีคุณภาพ ราคายุติธรรมส่งมอบสินค้าตรงเวลา